قائم مقام وزیر ارتباطات خبر داد:
فیبر نوری تا در منازل می‌آید

زمانی كه فیبر به درب منازل بیاید، عرض باند دیگر محدودیتی برای كاربران خانگی و شركت‌ها و حوزه‌ی تجاری كشور ندارد و اگر این ایده قابل اجرا باشد، ما یك شاهراه اطلاعاتی خوبی داخل كشور خواهیم داشت.

http://tct.ir